Общи условия за ползване на интернет магазин www.crupon.eu

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

Crupon – фирма КРУПОН ДИЗАЙН ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул Пирот  № 5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Солунска № 25, email: info@crupon.eu, тел. 0889 788 617. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 175352041. Crupon притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.crupon.eu.

САЙТ – Домейн crupon.eu и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Crupon по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Crupon на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Crupon в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Crupon е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно Crupon или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Crupon и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА

ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.

ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ – всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ – всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира (“субект на данни”); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ – на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ – всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Crupon в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на Crupon по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Crupon на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от Crupon или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Crupon и него. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, за да не допуснете никакви възможни нежелани/ неприятни резултати, които може да възникнат за Потребителя/ Члена/ Клиента, като такива, които имат отрицателно въздействие върху неговите данни и/или информацията, предоставена на Crupon.

2.2 Извършването на услугите и/или доставката на продуктите започва веднага след изпълнението на всички необходими формалности за регистриране. При регистрацията, Членът или Клиентът се задължават да предоставят точните данни за своето име, адрес и други необходими данни за обработване и възлагане на поръчки.

2.3. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Crupon.

2.4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.crupon.eu

2.5. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата Crupon или на всяко трето лице, с което Crupon има подписани договори, съгласно действащото българско законодателство.

2.6. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за Общите условия, ще изпрати имейл на адрес info@crupon.eu като посочи своите мотиви и поиска актуализация/ промяна на събраните данни:

2.6.1. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Crupon чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на info@crupon.eu.

2.5.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от Crupon новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на Crupon на имейл info@crupon.eu.

2.6.3 Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Crupon въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на info@crupon.eu. Потребителят/ Клиентът може по всяко време да промени своето решение да не се съгласи и/или да не приеме Документа, като изрази своето съгласие с Документа за Общите условия, налични в настоящата форма в този конкретен момент.

2.7. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.6, той може да се свърже с Crupon или да използва връзките в съдържанието, получено от Crupon, предназначени за тази цел.

2.7. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към Crupon и отмени съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, Crupon  ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.9. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Crupon , независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на Crupon, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Crupon, включването на всяко съдържание извън сайта на Crupon, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Crupon върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Crupon

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Crupon и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Crupon по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Crupon дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна наCrupon за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Crupon и/или на служител или съдружник на Crupon, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Crupon публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребителят или Клиентът на Crupon декларира и се съгласява с него да се осъществява контакт чрез всички налични средства включително чрез електронни средства от страна на Crupon (като това не е задължително за компанията) и разбира че като попълва своите данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер и др., тези данни ще се обработват и записват в базата данни за подобряване на търговските отношения, съответно за доброто осъществяване на икономическите и търговски дейности на дружеството. За подробности и допълнителна информация за обработването и управлението на лични данни, моля прегледайте и прочетете члена, свързан с Политиката за поверителност в настоящия документ.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Crupon да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Crupon, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и Crupon, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Crupon по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от Crupon за кореспонденцията с клиента.

5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент, приеме Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Crupon  по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Crupon при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция “Натиснете тук за отписване” )когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.crupon.eu.

5.3.3. Чрез свързване с Crupon, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5 и без последващо задължение на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.

5.5. Crupon си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Crupon или на предварителна нотификация.

5.6. Crupon няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Crupon, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 

6. Политика за поверителност

Ние прилагаме всички предвидени мерки, за да гарантираме, че защитаваме и пазим поверително Вашите лични данни като прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, включени в съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за личните данни (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Целта на този член е да Ви информира за обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили директно или чрез нашия уебсайт, както и начина по който обработваме тези данни.

6.1. В съответствие с действащото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни (GDPR) – личните данни се дефинират като всяка информация относно субект на данни, който е идентифициран или може да се идентифицира.

Като цяло личните данни, за които това се отнася и които Дружеството обработва включват собствено име и фамилия, местоживеене, имейл адрес, личен идентификационен номер, клиентски код, идентификационен код за въздушна товарителница, за да може продуктите да Ви бъдат изпратени и т.н.

6.1.1. Личните данни, които КРУПОН ДИЗАЙН събира и обработва са: собствено име и фамилия, местоживеене (пощенски адрес, необходим за доставката на стоки), имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, универсален уникален идентификатор (UUID), клиентски код, фактурни данни (за финализиране на поръчката), гласови, банкови данни (с случай на връщане на пари по поръчка), акаунт в социални медии.

Ние не събираме и не обработваме по никакъв друг начин чувствителни лични данни, съгласно дефиницията в GDPR, като специални данни. Ние също така не желаем да събираме и обработваме лични данни на лица на възраст под 18 години.

6.1.2. Следователно в съответствие с GDPR, администратор на лични данни е   КРУПОН ДИЗАЙН ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул Пирот  № 5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Солунска № 25, email: info@crupon.eu, тел. 0889 788 617. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 175352041 като Crupon  се задължава да управлява надлежно вашите лични данни съгласно изискванията на националното законодателство и GDPR и при спазване на най-строгите мерки за безопасност и само за посочените цели. Личните данни, с които разполагаме, са събрани/ обработени и т.н. в хода на сегашните или минали търговски отношения между страните, за което Вие сте дали своето валидно съгласие според действащото законодателство в конкретния момент.

6.1.3. Crupon желае да Ви информира, че данните по член 6.1. и следващите са само примерни и не са всеобхватни и за отчитането пред субекта на данни на договорената услуга/ посочена от клиента, долуподписаният ще събира минималното необходимо количество лични данни, необходими за изпълнението на целите/ дейностите, осъществявани от Crupon.

6.2. Във връзка с управлението на този уебсайт, КРУПОН ДИЗАЙН събира специфична информация (“лични данни”) относно субектите на данни, данни, които се предоставят от отделни субекти чрез уебсайта, които изразяват доброволно своето съгласие, директно (напр. собствено име и фамилия, седалище, имейл адрес, телефонен номер и др.) или индиректно (напр. IP адрес, UUID и др.)

6.3 Целите, за които Crupon обработва лични данни, предоставени от Члена/ Клиента са следните: – обработване на поръчки и възстановяване на платени суми; – изпълнение на договорно споразумение с партньори за счетоводни цели – оптимизиране на маркетинговата дейност – разрешаване на всички искания по отношение на изпълнението на поръчка – Маркетингова комуникация – управление на потребителския акаунт на платформата Крупон – статистически цели

6.4 Crupon събира, обработва и управлява Вашите лични данни съгласно изискванията на GDPR за следните периоди от време: (i) съгласно правните изисквания на гражданския и наказателен кодекс относно предписанията и договорните условия, договорени при приемането на Общите условия, личните данни се съхраняват от Компанията за период от 3 години след изпълнението на договора (в случай на доставка и липса на искане за връщане на пари); (ii) събраните лични данни се архивират/ съхраняват за още 3 години в случай на искане за връщане на пари за специфичния акаунт.

Освен това можем да обработваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за продукти или услуги, промоционални оферти или за осъществяване на Вашия абонамент за бюлетин. Като общо правило, този набор от лични данни се обработва за целите на директния маркетинг само след получаване на Вашето съгласие и с помощта на комуникационни канали (имейл, sms и др.), които сте ни предоставили при даване на Вашето съгласие. Като се има предвид това, е важно да знаете факта, че нашите дейности по обработване се основават на Вашето съгласие, докато го оттеглите и на възможността за оттеглянето му по всяко време.

Като предоставя своите лични данни, клиентът на Crupon, декларира и приема без никакви други условия факта, че неговата воля ще се включи и архивира в базата данни на обработващия, като дава своето конкретно и безусловно съгласие за обработването на неговите лични данни, както се посочва в член 1.3.

6.5 Crupon  ви информира, че обработването на лични данни представлява: всяка дейност/ набор от дейности по отношение на лични данни (с или без използването на автоматизирани средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, разпространение, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване. изтриване, унищожаване и др. (този набор от действия се представя чрез примери в настоящите условия, като обработване означава всеки вид операция, свързана с лични данни).

6.6 От гледна точка на територията, условията на регламента се прилагат за всяко обработване на лични данни, извършено от администратор или обработващ, със седалище в ЕС, обработване на лични данни на субекти на данни от ЕС, извършвано от администратор или обработващ извън ЕС, ако: стоки или услуги се предлагат на граждани на ЕС или се наблюдава/ профилира поведението на граждани на ЕС. Crupon е администратор, както се посочва от действащото законодателство и регламенти, включително GDPR.

6.7 Crupon  Ви информира, че в зависимост от стоките/ услугите, избрани от клиента и за целта на дейността по обработване на лични данни, Crupon може да предоставя Вашите лични данни на други Дружества от Групата, трети страни или власти за изпълнението на целите съгласно посочените основания за обработване. Съгласно GDPR Ви информираме, че може да предаваме или да предоставяме достъп до Вашите специфични лични данни на следните видове получатели:

– Дружества от групата за управлението на поръчките – Търговски партньори за доставката на поръчаните стоки и услуги – Доставчици на куриерски услуги – Доставчици на платежни или банкови услуги – Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги – Застрахователни дружества – Други трети страни, с които можем да разработваме съвместни програми за предлагане и доставка на наши продукти и услуги. – Публични власти

Ние Ви гарантираме, че ще предприемем всички дейности по дю дилиджънс, за да се уверим, че всички обработващи и трети страни ще въведат всички необходими технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, включително GDPR за осигуряването на всички права на субектите на данни (клиент/ член на Crupon).

6.8 Основанието за обработването на лични данни може да бъде, в зависимост от целта на обработването на лични данни, Вашето съгласие, дадено, когато сте създали и потвърдили своя личен профил, когато сте поискали да станете клиент/ член на общността на Crupon. Основанието е също така правно и/или договорно основание съгласно договорните/ търговски отношения между Вас (клиента) и дружеството/ дружествата на Crupon при възлагането на поръчка и извършването на плащане за поръчаните продукти, при връщане на продукт, който е несъответстващ или отказан продукт, но също и легитимния интерес на дружеството, който се изисква и е необходим при изпълнението на договорните и икономически дейности на Crupon, както се предвижда от GDPR. Ние ще обработваме Вашите лични данни, за да подобряваме и гарантираме, че когато е необходимо, защитаваме използването на уебсайта и потребителите на платформата Crupon от кибер атаки, мерки за идентифициране и предотвратяване на опити за измама, включително предоставяне на лични данни на местни власти, мерки за справяне с други възможни рискове.

6.9 Бихме желали да Ви информираме за принципите на Европейския регламент (GDPR ЕС 679/2016) и индивидуалните права на субектите на данни.

6.10 Общият регламент за защита на данните въвежда общо 6 принципа, които трябва да се спазват при обработването на лични данни:

 1. принцип на законосъобразността, справедливостта и прозрачността. Според този принцип, дружеството следва да се увери, че (1) обработването на лични данни се извършва при спазване на законовите изисквания и другите дейности по обработване са незаконни; (2) обработването на лични данни следва да се извършва по разумен начин за субекта на данни; (3) обработването следва да е прозрачно, което означава, че администраторът на данни следва да информира субектите на данни открито и ясно за целите и средствата на обработката; b. принципът за ограничение на целта. Дружеството изпълнява принципа като събира и обработва лични данни изключително за целите, определени и съобщени на субекта на данни;
 2. принцип на минимизирането на данни. Дружеството изпълнява този принцип като обработва само лични данни, които са необходими за целите/ необходимите дейности, има въведени правила, за да гарантира, че няма да събира ненужни данни във връзка с дейността по обработване;
 3. принцип на точността на данните. Дружеството събира и обработва от клиенти само точни и актуални данни;
 4. принцип на ограничение на съхранението. Дружеството изпълнява този принцип съгласно GDPR като архивира/ съхранява Вашите лични данни само за период от време, необходим за изпълнението на целите на обработването. f. принцип на поверителността и неприкосновеността, Дружеството е въвело всички необходими мерки за сигурност и е вътрешни правила, които имат за цел да гарантират сигурността срещу неразрешено и незаконно обработване и правила срещу нарушенията на данни, изменение на данни или загуба на данни.

6.11 Общият регламент за защита на данните въвежда общо 8 права на субектите на данни/ клиентите, членове на Crupon, както следва: a. правото на информация и прозрачност (член 13 и член 14) – включва в първоначалната част на “условията”, както и в информацията в настоящия член данни като: лични данни и данни за контакт на администратора и представителя; данни за контакт на Отговорника за защита на данните (DPO); цели на обработването и правните основания; получателите на данни или категории получатели на данни; информация относно изпращането на лични данни в трета държава; надлежни гаранции; период на съхранение; права на субектите на данни; право на подаване на жалба; възможни резултати от предоставянето на лични данни; съществуване на логика и система на автоматично профилиране; b. правото на достъп (чл. 15). Правото на достъп се спазва от Дружеството и означава, че дружеството прави проверки относно обработването на лични данни; предоставя достъп до лични данни; предоставя копие от личните данни, включени в дейността по обработване; предоставя данни, според случая (срещу разумна такса); отдалечен достъп, подпомогнат от система, която позволява на субекта на данни да разглежда данните; валидиране на идентичността на субекта на данни; c. право на поправка (чл. 16, чл. 19) – това право се спазва от дружеството и се отнася до коригирането и попълването на данни d. правото да бъдеш забравен (чл. 17, чл. 19) – дружеството осигурява това право по искане на субектите на данни, само ако това искане е мотивирано и обосновано: 1. Причини: данните вече не са необходими; оттегляне на съгласието; възражение; незаконно обработване; изпълнение на законово изискване, произтичащо от ЕС и/или местните власти; предоставяне на услуги на дете/ непълнолетни, освен ако не са изпълнени изискванията 2. Правото не може да бъде поискано и следователно предоставено, ако обработването е необходимо за: осигуряване на свобода на словото и информацията; спазване на законово изискване; изпълнение на задължение, което представлява публичен интерес; свързан със здравето; архивиране; исторически и научни изследвания; статистически цели; идентификация, заявяване и защита на право пред съда; e. право на ограничаване на обработването (чл. 18, чл. 19) – това право може да бъде поискано както следва: 1. когато: се оспорва точността на данните; незаконно обработване; данните вече не са необходими; 2. администраторът може само да съхранява лични данни 3. дейността по обработване изисква съгласието на субекта на данни 4. администраторът предоставя на всички получатели актуализация/ промяна на ограничението за обработването на данни f. право на преносимост (чл. 20). Според GDPR, дружеството следва да подпомогне субекта на данни в случай на искане за преносимост на данните; в лесен формат, машинно четим и изпращането им до администратор, посочен от субекта на данни; g. правото на възражение срещу обработването (чл. 21) може да се поиска само за следните цели на обработването: директен маркетинг; научни и исторически изследвания; осъществяване на дейност от публичен интерес; упражняване на публична власт; легитимен интерес на администратор или трета страна h. за правото да не бъде оценяван с автоматизирано профилиране (чл. 22) изисква: 1. незаконосъобразен характер на създаването на профили, независимо от целта: автоматично оценяване на капацитета и качеството на работата на служителите; предоставяне на кредити – оценяване; 2. изключение: съществуване на съгласие от субекта на данни

Трябва също така да знаете, че можете да се свържете с Отговорника за защита на данните на Crupon на имейл info@crupon.eu. Уверяваме Ви, че ще положим всички усилия, които са необходими, за да отговорим надлежно на Вашите искания и да предоставим всички заявени данни!

Освен това Ви информираме, че имате право да представите жалба пред местния орган за обработване на данни.

За да заявите някои от правата на субектите на данни, посочени по-горе, като клиент на Crupon, вие имате право да изпратите писмени искания на имейл адрес info@crupon.eu и да поискате някои от Вашите права за намеса по отношение на: (i) поправяне, актуализиране, ограничаване или изтриване, ако обработването на лични данни не изпълнява изискванията на националното законодателство и законодателството на ЕС и може да бъде поискано за всички горепосочени права, ако данните са грешни или непълни; (ii) анонимизация на лични данни; (iii) уведомяване на трета страна, на която се предават данните доколкото усилията, необходими за това са непропорционални на легитимния интерес, на който може да повлияе; и за (iv) блокиране на дейностите по обработване доколкото това е възможно съгласно целта на обработването. Като администратор, бихме искали да Ви информираме, че ще спрем незабавно обработването на лични данни, когато целта за която събираме данни приключи.

 

7. Политика за употреба на бисквитките на www.crupon.eu

 

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно “пасивна” (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата “пазарска кошница”. Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на Crupon за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.crupon.eu, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Crupon използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.crupon.eu може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал или. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.crupon.eu Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики – като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в “опции” или в меню “предпочитания” на браузъра.

8. Политика за онлайн продажби

8.1. Достъп до услугата

8.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител

8.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

8.1.3. Crupon запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента чрез бутона „Анулиране на поръчка“ или чрез известие от негова страна в писмена форма, изпратено на имейл адрес info@crupon.eu, или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 20 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес info@crupon.eu, при използване на преубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин Crupon. Crupon запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 8.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо Клиента да бъде уведомен в този смисъл.

8.1.4 Crupon има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.crupon.eu, на дружеството Crupon и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на Crupon прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от две поръчки в срок от 30 дни).

8.5. Продукти и услуги

8.5.1. Crupon  може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с коятоCrupon има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

8.5.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

8.5.3. Crupon може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

8.5.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

8.5.6. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. Crupon не отговаря за достоверността на информациите предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за направените предварително плащания преди получаването на продуктите или услуги се издава фактура за аванс, а за плащанията извършени в момента на получаване на продуктите се издава крайна фактура в момента на изпращането към Клиента (в момента когато пратката се предава на куриера). За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите издадени по легални начини и правила.

8.5.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна карта, по банков път, така и при доставка по куриер само в брой.

8.5.8. В случай на онлайн плащания с карта, Crupon не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

8.5.9 Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е mетод на забавено плащане на продуктите, с риск за Crupon от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, този начин на плащане е валиден само в определени случаи и само за определени продукти, а Crupon си запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 3 броя от същия тип), или поръчката е на стойност повече от 300 лева, Crupon предлага възможност за плащане на поръчките само авансово, чрез онлайн плащане или по банков път. Метода на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително.

8.5.10.Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 400 лв., Crupon предоставя единствено възможността за авансово плащане( онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки . Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта.Crupon НЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.crupon.eu, търговското дружество Crupon и /или неговите партньори.

8.5.11. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на Crupon. Тя се използва единствено с цел представяне на продуктите. Crupon може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

8.5.12. В изображенията на продуктите и/или услугите, Crupon си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

8.5.13 В малко вероятния случай, когато Crupon няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • б) получаването на активируеми кредити на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само на www.crupon.eu

8.6. Онлайн поръчка

8.6.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.crupon.eu). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки.Crupon може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. Crupon не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта: www.crupon.eu.

8.6.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

8.6.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от Crupon, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от Crupon, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на Crupon (пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, Crupon има право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от Crupon (телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че Crupon не може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

8.6.4. Crupon денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

8.6.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания;

8.6.4.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Crupon, при онлайн плащания;

8.6.4.3. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;

8.6.4.4. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за Crupon и/или техните партньори;

8.6.4.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

8.6.4..6. по други обективни причини.

8.6.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Crupon в рамките на 14 дни от датата, на която Crupon е бил информиран за този факт или може да бъде конвертирана в кредити Crupon в условията на чл. 9.9.5, по искане на Клиента.

8.6.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път – потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от Crupon, Crupon  ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен. В тази ситуация, Crupon си запазва правото да предложи в допълнение към авансовите суми, подлежащи на възстановяване и промоционални кредити (безплатно) за всеки продукт, който е бил поръчан, е станал неналичен за доставка, след потвърждаването на поръчката и по причини, независещи от Crupon. Използването на кредитите може да се извърши само на www.crupon.eu и е обусловено от стандартното поведение на Клиента; 1 кредит е равен на 1 BGN и не може да се прехвърля между профили или потребители. Всяко подозрение за измама в поведението на Клиента обезсилва безплатните промоционални кредити.

8.6.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на info@crupon.eu, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а. Клиентът се отказва от продукт и уведомява Crupon преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок на доставка
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки срокове на доставка (максимум един ден разлика в крайния интервал за доставка). При обединяване на определена поръчка, основната поръчка се анулира и статуса й ще бъде “анулирана поръчка “,а продуктите от съответната обединена поръчка ще бъдат прехвърлени в поръчката , с която се желае обединението.
 • е. Промяна на начина на плащане
 • ж. Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

8.6.8 Поръчките не могат да бъдат променени- в случай, че Клиента е посочил като начин на плащане онлайн или по банков превод.

8.6.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

8.6.10. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез бутона „Анулиране на поръчка“ от Клиентския Профил или чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: info@crupon.eu, упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

8.6.11 При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

8.7. Поръчка по телефона

8.7.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

8.8. Договор и финализиране

8.8.1. От 11 януари 2017 предлаганите продукти чрез www.crupon.eu ще бъдат доставени на клиентите, под формата на продажби на стоки от разстояние. Търговецът е Crupon. Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул Пирот  № 5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Солунска № 25, email: info@crupon.eu, тел. 0889 788 617. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 175352041 като Crupon

8.8.2 Crupon ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото българското законодателство.

8.8.3. Crupon ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него.

8.8.4. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Crupon, става изпълнен договор.

8.8.5. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

8.8.6 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (може да бъде изтеглен от “Моя профил”) и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми Crupon и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес info@crupon.eu с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

8.7. Транспорт

8.7.1.Транспортните разходи за доставка чрез куриер, за продукти закупени от сайта www.crupon.eu на фирма Crupon са: а) такса за доставка, ако колета тежи до три (3) кг и малки размери б) такса маневриране (опаковъчни и защитни материали, както и други разходи за чупливи продукти, тежки, нестандартни размери и т.н.). Цената на услугите по доставката се изчислява и се съобщава на Клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общите критерии на поръчката (обем, тегло, материали). Crupon оценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и Клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената.Следователно, Клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени пресмятания или измервания на пратката.

8.7.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до Crupon, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Crupon, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 2 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Crupon ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

8.7.3 Crupon може да има промоционални оферти отнасящи се за безплатна доставка (пресмятане на такса за доставка , така както е описана в т.9.2.9, на стойност 0 лева (0) ). Тази оферта не се отнася за таксата за маневриране , която се начислява отделно.

Офертите се съобщават и приемат в момента на пускане на поръчката. Безплатните оферти не са задължителни за Crupon. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва начисляването на таксата за маневриране на обемни пратки.

8.8. Качество и гаранции

8.8.1. Crupon спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото българско законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от Crupon. Продуктите притежават гаранция за съответствие съгласно разпоредбите на Закон 449/2003 , както е формулирано в Директива 1999/44/ЕК относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции или ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Отговорността на Crupon, съгласно разпоредбите на чл. 9-14 от Закон 449/2003 е ангажирана, ако възникне несъответствие в период от 3 месеца, считано от доставянето на продукта. Гаранцията предлага възстановяване на стойността за несъответстващите продукти, за които Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Crupon заменя или ремонтира дефектни или несъответстващи продукти. Несъответстващите продукти стават отново собственост на Crupon. Клиентът няма право на обезщетение или санкции за несъответстващи продукти и с отправяне на поръчката заявява, че се съгласява да получи равностойността на продуктите и транспорта в случай на липса на съответствие.

8.8.2. Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия Crupon и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма или могат да бъдат поискани по e-mail. Ако тази информация не е достигнала до клиента, тя може да бъде поискана по телефона или на e-mail  info@crupon.eu

 

8.9. Отказване от договора и връщане на продуктите

8.9.1. С изключение на ограниченията на чл. 9.9 по отношение на закупуването с кредити Crupon, Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

8.9.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;

8.9.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

8.9.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.

8.9.1.4 Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневen срок от деня на доставяне на продукта предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора – при договор за услуги; 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или: а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

8.9.2. Crupon не може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане)

Ако Клиентът използва друг куриер или други методи на връщане (поща, лично) се прилага чл. 13, ал. 3 и чл. 14 от Извънредна наредба № 34 от 4 юни 2014 г. (по българското законодателство) за правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с търговци, както и за промяна и допълване на някои нормативни актове.

8.9.3. Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира Crupon за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

 • а) да използва образеца от формуляра за отказ, наличен на сайта на „Crupon , в раздел „Връщане на продукт”;
 • б) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

8.9.4. Клиент, който е уведомил Crupon, съгласно чл. 7.8.3, има отговорността да гарантира, че продуктите, които е посочил, са върнати или предадени на Crupon или на лице, упълномощено от Crupon да приеме продуктите (обикновено куриерската фирма, посочена във формуляра за връщане на www.crupon.eu), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил Crupon за решението си да се оттегли от договора. Чрез попълване на формуляра за връщане на продукти, Клиентът може да избере продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 14 дена). Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта

8.9.5. Клиента на Crupon няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

8.9.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 30-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

8.9.5.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

8.9.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

8.9.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

8.9.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.

8.9.6. Потребителят/Клиента ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

8.9.7. В случай, че Клиент се откаже от договора, Crupon му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, когато се налага и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 9.8.2. и 9.8.3. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция, с изключение на случая, когато Клиента е бил съгласен с друг начин на възстановяване на сумата и при условие, че не попада на Клиента задължението за плащане на комисиони, след връщането на сумата.

8.9.8 Клиента на Crupon може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

8.9.9.В случай, че клиентът не пакетира правилно за защитата / транспортирането на върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не поемe продуктите, които са посочени за връщане за сметка на Crupon. Ако клиентът изпрати неподходящо опаковани продукти за защита / транспортиране по друг начин (друг куриер, български пощи, лично предаване и т.н.), Клиентът отговаря за всички щети, дефекти, липси, открити в момента на обработване на върнатите продукти. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, отговаряща на стандартите на куриер, посочени на куриерската страница, които са в състояние да защитят продуктите според техните специфики (материал, размери и т.н.).

 

9.1. Кредити Crupon

9.1.1 Crupon може да отпуска кредити под формата на приспадащи маркетинг разходи и да промени механизма едностранно, без потребителите да могат да изискват обезщетения за не отпускането или анулирането на кредити Crupon. Един кредит е равен на 1 BGN и може да се използва за закупуване на стоки от www.crupon.eu.

Промоционалните кредити се получават по следния механизъм:

9.1.1.1 кредити от покани на приятели

 • 1. – Клиентът изпраща покани за регистриране в сайта в качеството си на Потребител до реални лица, които вече не са и не са били членове на общността Crupon на www.crupon.eu ;
 • 2. – Тези лица, които са получили покани по предоставените на разположение механизми в сайта, се регистрират и стават потребители;
 • 3. – След като са станали членове, тези лица закупуват продукти, като правят поръчки от новосъздадения чрез покана профил. При изтичане периода на връщане (14 дни от доставката) за първа поръчка, заплатена от лице, поканено от Клиент чрез сайта www.crupon.eu както Клиентът, който е изпратил поканата, така и поканения, който е станал Потребител и е завършил дадена покупка, получават кредит от 10 лева всеки, кредити, които могат да бъдат активирани на сайта www.crupon.eu . Кредитите се зареждат в профила на Клиента и могат да се използват за плащане на продуктите в съотношение 1 кредит=1 BGN.

9.1.1.2 Кредити, предложени за лоялност или други компенсиращи дейности: Crupon уведомява по имейл Клиента, че е получил кредити, прилежащи на механизми за активиране или като обезщетение за забавени или анулирани продукти. Клиентът трябва да следва линка, посочен в имейла, и да активира/зареди кредитите на сайта www.crupon.eu . След зареждане те могат да бъдат използвани при плащане на стоки или транспорт за всяка поръчка, направена от този профил.

9.1.1.3 Срокът на валидност (употреба) на ваучери Crupon е ограничен. Ваучерите Crupon имат срок на валидност само при първа направена поръчка и се приспадат автоматично до 6 месеца от датата на активирането им в профила на потребителя Crupon. Ваучерите не могат да се превръщат в лева и могат да бъдат използвани само на сайта www.crupon.eu. Ваучерите не могат да се използват извън профила, в който са заредени, не могат да бъдат прехвърлени на друг профил и не могат да бъдат използвани за покупки от други клиенти.

10. Измама

10.1. Crupon не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

10.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

10.3. Crupon не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на Crupon.

10.4. Клиент или Потребител информира Crupon за подобни опити, използвайки контактните данни.

10.5. Crupon не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

10.6. Комуникацията, осъществявана от Crupon по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

10.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Crupon. Crupon си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

10.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

10.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от Crupon на Потребител/Клиент.

10.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

10.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Crupon на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

10.8. Нерегламентираното получаване на бонуси Crupon в условията на чл. 9.9 чрез използване на фалшиви профили (имена, които не са истински, повече от един профил на физическо лице или чрез използване на идентичност на лица, но от друго лице) се счита за опит за измама и ще имат за ефект анулирането на придобитите предимства, блокиране на достъпа до сайтовете Crupon и докладване на съответните органи.

11. Ограничение на отговорността

11.1. Crupon не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

11.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Crupon, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с Crupon, според контактните детайли на info@crupon.eu, така че Crupon да може да вземе информирано решение по въпроса.

11.3. Crupon не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на Crupon.

11.4. Crupon не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

11.5. Crupon се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на Crupon , когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

11.6. Crupon не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

11.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

11.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

11.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

11.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

12. Непреодолима сила и непредвидени случаи

12.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

12.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

12.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

12.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

12.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

12.6. По изключение (не по вина на Crupon) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на Crupon и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.crupon.eu, както е описано в точка 9.9.

13. Спорове

13.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Crupon на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от “Общи условия”.

13.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и Crupon, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

13.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и Crupon или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на Crupon или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

13.4. Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, Crupon предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

13.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

13.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство

14. Финални разпоредби

14.1. Crupon си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

14.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Crupon няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

14.3. Crupon си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

14.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на Българското законодателство. Изборът на българското законодателство по настоящите Общи условия не лишава Клиента от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Crupon и Клиента, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.

15. Контакт и друга информация

15.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.crupon.eu, се приемат от Crupon на телефон: 0889 788 617, от понеделник до петък, работно време: 09:00 – 18:00 часа или по електронна поща на info@crupon.eu.

15.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.crupon.eu , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството Crupon.

Отговорникът за обработване на личните данни може да бъде контактиран на имейл адреса info@crupon.eu.